Tulosta Vesitalous-lehti | Talotekniikka-Julkaisut Oy
 

24.9.2010
*

Lounais-Suomen pohjavesien toimenpideohjelma vuoteen 2015

Toimenpideohjelmaan on koottu tiedot pohjavettä heikentävistä toiminnoista, riskipohjavesialueista ja selvityskohteista sekä pohjavesien määrällisestä ja kemiallisesta tilasta. Pohjavesien hyvää kemiallista tilaa ei saavuteta kaikilla pohjavesialueilla vuoteen 2015 mennessä, vaikka esitetyt toimenpiteet toteutetaan. 

Vesienhoito on osa Euroopan laajuista, vesipolitiikan puitedirektiiviin pohjautuvaa työtä. EU-maissa on nyt laadittu ensimmäiset vesienhoitosuunnitelmat, joiden avulla tavoitellaan pinta- ja pohjavesien hyvää tilaa vuonna 2015.

Kokemäenjoen – Saaristomeren – Selkämeren vesienhoitoalueelle laaditussa vesienhoitosuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on Lounais-Suomessa laadittu kolme toimenpideohjelmaa: pohjavesien toimenpideohjelma sekä Satakunnan ja Varsinais-Suomen pintavesien hoidon toimenpideohjelmat. 

Pohjavesien toimenpideohjelman tarkastelu kohdistuu vedenhankinnan kannalta tärkeisiin pohjavesialueisiin (luokka I) ja vedenhankintaan soveltuviin pohjavesialueisiin (luokka II). Lounais-Suomessa pohjavesialueita on yhteensä 295, joista I-luokan alueita on 219 ja II-luokan alueita 76. Tarkastelu kohdistuu erityisesti alueille, joilla pohjaveden tila on heikentynyt tai hyvä tila on uhattuna ihmistoiminnasta johtuen.

Lounais-Suomen alueella merkittävimmät pohjavettä vaarantavat ja muuttavat toiminnot ovat teollisuus ja yritystoiminta, pilaantuneet maa-alueet, liikenne ja tienpito sekä asutus ja maankäyttö. Myös maa-ainesten otolla, maa- ja metsätaloudella sekä vedenotolla ja tekopohjaveden muodostamisella voi olla pohjaveden laatua heikentäviä vaikutuksia. Riskialueiksi nimettiin 34 pohjavesialuetta, selvityskohteiksi 48 ja seurantakohteiksi viisi pohjavesialuetta. Huonoon tilaan on kemiallisen tilan arvioinnin kautta luokiteltu yhdeksän pohjavesialuetta, joiden ongelmat johtuvat mm. torjunta-aineista, kloridista, liuottimista, polttonesteiden lisäaineista ja raskasmetalleista.

Pohjavettä riittää, riskitoiminnot tulee ohjata pohjavesialueiden ulkopuolelle

Pohjavesien määrällinen tila on kaikilla Lounais-Suomen pohjavesialueilla hyvä. Kemiallisen hyvän tilan saavuttaminen ja sen ylläpitäminen vaativat toimenpiteitä, joista tärkeimpiä ovat riskitoimintojen ohjaaminen pohjavesialueiden ulkopuolelle, pohjavesien suojelusuunnitelmat, pilaantuneiden maa-alueiden tutkimukset ja kunnostukset sekä tiealueiden pohjavesisuojausten rakentaminen.

Toimenpideohjelma tarkistetaan kuuden vuoden välein, jolloin arvioidaan uudestaan pohjavesien tila ja toimet pohjavesien hyvän tilan saavuttamiseksi.

Lisätietoja:
pohjavesiasiantuntija Maria Mäkinen, p. 040 769 9054

  Etusivulle